top of page

Regulamin sklepu internetowego Podniebne Obrazy

 

 

§. 1. OGÓLNE POSTANOWIENIA  

1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Podniebne Obrazy dostępnym pod adresem www.podniebneobrazy.pl/shop. Został on sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Administratorem sklepu internetowego Podniebne Obrazy i jego właścicielem (zwanego dalej Sprzedającym) jest firma Usługi Fotograficzne Marcin Giba Moje Studio, ul. Miejska 2/6, 44-200 Rybnik, NIP 647-222-87-65.

 

§. 2. DEFININCJE

 

1. Klient to każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

2. Kupujący, Użytkownik to każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność praw.

 

3. Dziełem jest towar, który może być przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym Podniebne Obrazy.


4. Zakup to transakcja inicjowana przez Użytkownika poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

 

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.


7. Konto Użytkownika jest miejscem dostępnym dla Użytkowników sklepu internetowego Podniebne Obrazy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie Dzieła, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.


8. Użytkownik, który korzysta ze sklepu internetowego Podniebne Obrazy, zobowiązany jest do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
- korzystania ze sklepu internetowego Podniebne Obrazy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
- korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego Podniebne Obrazy do użytku własnego;
- korzystania ze sklepu internetowego Podniebne Obrazy w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Podniebne Obrazy prowadzi sprzedaż Dzieł za pośrednictwem sklepu internetowego.


2. Sklep internetowy Podniebne Obrazy przyjmuje zamówienia składane drogą elektroniczną przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Jeżeli zamówienia zostało złożone w dniu wolnym od pracy, to będzie ono realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie tego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze sklepu internetowego Podniebne Obrazy w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

§. 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, REJESTRACJA.

1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień tego Regulaminu.


2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.


3. Użytkownik, w celu rejestracji oraz utworzenia konta, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, ustawienie loginu oraz hasła.


4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia klient są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).


5.W sytuacji częstej nieobecności klienta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).


6. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska oraz telefonu osoby do kontaktu.


7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie i spełniam przewidziane w Regulaminie warunki aby zostać Użytkownikiem;
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób
trzecich;
c. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
d. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od sklepu internetowego Podniebne Obrazy potrzebnych do realizacji zamówienia oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego Podniebne Obrazy.


8. Użytkownik może w każdym może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.


9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.


10. Właściciel Sklepu internetowego Podniebne Obrazy może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z celem funkcjonowania i zasadami sklepu internetowego Podniebne Obrazy, albo podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej
z nimi działalności, albo uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika;
d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.


11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. a należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).


12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora sklepu internetowego Podniebne Obrazy zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu internetowego Podniebne Obrazy lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.


13. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora sklepu internetowego Podniebne Obrazy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.


14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 wynosi 14 dni.

§. 5. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Podniebne Obrazy prowadzi sprzedaż Dzieł prezentowanych na stronie sklepu internetowego Podniebne Obrazy – www.podniebneobrazy.pl/shop . Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Podniebne Obrazy są: Sprzedający oraz Kupujący.


2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) oraz Kupującym, który dokonuje zakupu bez rejestracji. Kupujący dokonujący zakupów bez rejestracji, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 4 ust. 4 lub 6 oraz
b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.


3. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie sklepu internetowego Podniebne Obrazy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 7. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu właściwego formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych sklepu internetowego Podniebne Obrazy. Dodanie Dzieła do „koszyka” oznacza jedynie możliwość złożenia zamówienia.


5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 72 godzin. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamawiam i Płacę”, Użytkownik może dokonywać zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Sklep internetowy Podniebne Obrazy niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 72 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Podniebne Obrazy poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji.


6. Sprzedający w odpowiedzi na złożone zamówienie, w terminie 72 godzin, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.


7. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 10 pkt a)


8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie sklepu internetowego Podniebne Obrazy. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.


9. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Podniebne Obrazy podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.


10. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Podniebne Obrazy jest zabronione. Aby uzyskać opinię na temat możliwości otrzymania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na ww. stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Podniebne Obrazy, pod adresem: podniebneobrazy@gmail.com.


11. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon dla osób fizycznych a dla firm fakturę.

 

§. 6. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w sklepie internetowym Podniebne Obrazy Kupujący można zapłacić w następujący sposób:
a. przelewem zwykłym na rachunek bankowy,
b. przelewem za pośrednictwem serwisu PayPal,
c. dokonać płatności za pobraniem.

2. Jeśli Kupujący wybierze przedpłatę (przelew zwykły, przelew za pośrednictwem platformy PayPal) powinna ona być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym terminie sklep Podniebne Obrazy ma prawo odstąpienia od umowy. W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia bądź w przypadku płatności przez platformę PayPal Kupujący musi podać kod wygenerowany przez system płatności.

3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem, Kupujący uiszcza zapłatę za Dzieło w momencie odbioru przesyłki od kuriera.

4. Płatność za Dzieła może zostać dokonana w jednej walucie PLN, zgodnie z cenami za Dzieła publikowanymi na stronie internetowej. Jeśli adresem dostawy Dzieła jest terytorium poza RP w przypadku zwrotu Dzieła do sklepu, strona internetowa Podniebne Obrazy zwraca Kupującemu kwotę w PLN. Kupujący musi się liczyć z różnicami kursowymi w przypadku przewalutowania kwoty płatności.

5. Dane do przelewów (w PLN): Usługi Fotograficzne Marcin Giba Moje Studio
    mBank 75 1140 2004 0000 3102 6358 0459

 

§. 7. WARUNKI DOSTAWY

1. Dzieła są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.


2. Koszt dostawy jest kalkulowany i określany w trakcie składania zamówienia poprzez określenie parametrów wysyłki. Koszt wysyłki Dzieła pokrywa Kupujący. Realizacja zamówienia oznacza akceptację kosztów dostawy przez Kupującego.


3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. W przypadku wysyłki Dzieła za granicę warunki sprzedaży i wysyłki są uzgadniane indywidualnie z Kupującym. Kupujący, który zaakceptuje warunki dostawy jest zobowiązany do dopłaty za przesyłkę różnicy pomiędzy kosztem dostawy na terytorium RP a kosztem dostawy za granicę. Poza terytorium UE Kupujący musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci cła podatków, itp.


4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Dzieła Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.


5. Jeżeli Kupujący, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w §.8. niniejszego Regulaminu.

§. 8. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Dzieła Podniebnych Obrazów.


2. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną.


3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


4. Kupujący ma obowiązek zwrócić Dzieło Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.


5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył klient) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klient w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.


7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta, ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Dzieła z powrotem.


8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§. 9. GWARANCJA AUTENTYCZNOŚCI

1. Podniebne Obrazy gwarantują autentyczność oferowanych Dzieł.


2. Poprzez autentyczność rozumie się zgodność oferowanego Dzieła z przedstawionym przez Podniebne Obrazy opisem Dzieła na stronie internetowej sklepu.


3. W przypadku udokumentowania niezgodności Dzieła z opisem przez niezależną instytucję mającą uprawnienia do orzekania o autentyczności dzieł sztuki Podniebne Obrazy zobowiązują się do zwrotu wartości zakupionego Dzieła. Zwrot zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od dnia akceptacji przez sklep internetowy Podniebne Obrazy stwierdzenia niezgodności Dzieła z opisem.


4. Z procedury „gwarancja autentyczności” można skorzystać przesyłając wymienione w punkcie 3 dokumenty pod adresem e-mail podniebneobrazy@gmail.com. Podniebne Obrazy udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji.

 

§.10. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Dzieło wolne od wad.


2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedane Dzieło ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).


3. Jeżeli sprzedane Dzieło ma wadę, Kupujący może:
a. żądać wymiany Dzieła na wolne od wad,
b. żądać usunięcia wady,
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Dzieła, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.


5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§. 11. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby sklep internetowy Podniebne Obrazy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.


2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług sklepu internetowego Podniebne Obrazy.


3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności sklepu internetowego Podniebne Obrazy w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.


4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany, a także zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.


5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem sklepu internetowego Podniebne Obrazy treści bezprawnych.


6. Sklep internetowy Podniebne Obrazy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika. Nie wyklucza to jednak skorzystania z możliwości darmowego zwrotu Dzieła, w przypadku gdy Kupujący uzna, że gama kolorystyczna oryginału nie do końca mu odpowiada.


7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.


8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za Dzieło do momentu dostarczenia Dzieła do Kupującego. W przypadku zwrotu Dzieła lub reklamacji Kupujący ponosi odpowiedzialność za Dzieło do momentu dostarczenia Dzieła do Sprzedającego.


9. Kupujący odbierający przesyłkę potwierdza jej stan. Sprawdzenie stanu przesyłki i, przy ewentualnym stwierdzeniu szkody, sporządzenie protokołu szkody powinno mieć miejsce przed formalnym odbiorem, dla zabezpieczenia interesów Kupującego.

§. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podniebne Obrazy zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.


2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. W przypadku, w którym zakupione Dzieło wysyłane jest nie bezpośrednio z pracowni Podniebne Obrazy lecz z pracowni drukarskiej, Sprzedający zastrzega sobie prawo do przekazania drukarni listu przewozowego dołączanego do przesyłki. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.


3. Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy Podniebne Obrazy, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).


4. Operator sklepu internetowego Podniebne Obrazy może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.


5. Operator sklepu internetowego Podniebne Obrazy nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.


6. Sklep internetowy Podniebne Obrazy zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy sklepu internetowego Podniebne Obrazy.


7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu sklepu internetowego Podniebne Obrazy jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika sklepu internetowego, Podniebne Obrazy usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.


2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.


3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Podniebne Obrazy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Kupujący.


4. Sklep internetowy Podniebne Obrazy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach sklepu internetowego Podniebne Obrazy. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

bottom of page